Naše projekty


Hiporehabilitační středisko Vladykův dvůr, z. s. je účastníkem projektu s registračním číslem: CZ.03.03.01/00/22_021/0001564

Spolupráce při inovaci hiporehabilitace v sociální praxi se  zaměřením na rodiny s dětmi se specifickými potřebami

Informace o projektu:

Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zahájení projektu: 1. 5. 2023
Ukončení projektu: 30. 4. 2024

Délka realizace: 12 měsíců

Příjemce dotace: Hiporehabilitace Jupier, z. s.

Partneři:
Vladykův dvůr, z. s.
Kamenitý vrch, z. s.

Hlavní cíle projektu byly:
● vytvořit inovativní služby v rámci hiporehabilitace zaměřené na rodiče a pečující,
● rozšířit povědomí o účinnosti hiporehabilitace při práci s rodinou mezi klientskou a odbornou
veřejnost,
● navrhnout a otestovat způsob, jak je možné v organizacích poskytujících hiporehabilitaci mapovat potřeby cílové skupiny i potřeby interní, zkvalitňovat služby a produkty prostřednictvím řízeného designu služeb pomocí metody Human Centered Design (HCD), mapovat a analyzovat výstupy poskytovaných služeb a formovat prostředí, ve kterém se otevírají nové příležitosti pro další rozvoj.

Projekt přináší inovativní a čím dál víc potřebnou podporu pro rodiny s dětmi se specifickými potřebami. Otevírá nové cesty porozumění, sdílení a zlepšení kvality života těchto rodin a jejich okolí. Iniciativa se snaží jít příkladem a je ukázkou toho, jak mohou podobné organizace a veřejné finance společně přispět k podpoře a posílení rodin v naší společnosti. Zapojené organizace i po skončení projektu pokračují v realizaci vytvořených služeb, v osvětové činnosti a předávání vytvořeného know-how dalším poskytovatelům hiporehabilitačních služeb ve spolupráci s Českou hiporehabilitační společností.

Naše komunita spřátelených organizací a jednotlivců se zájmem o inovace v hiporehabilitaci se i nadále rozšiřuje a sdružuje ve facebookové skupině Inovace v hiporehabilitaci, kde vzájemně sdílíme zajímavé novinky a informace z oboru. Rádi se domluvíme také na individuální online konzultaci nebo na osobním setkání v některé ze zapojených organizací, kde Vám můžeme představit naše postupy v praxi a společně zjistit, jak by se daly využít i u vás.

Odkazy na podrobnější informace o projektu a vytvořené odborné materiály:
Tisková zpráva o projektu
Poster o projektu z konference České hiporehabilitační společnosti
Posílení kapacit a kompetencí – inspirace pro optimalizaci provozu hiporehabilitačního střediska
Realizace provozu hiporehabilitačního střediska – inspirace pro nové vedoucí pracovníky v hiporehabilitaci
Hiporehabilitace pro rodiny dětí se specifickými potřebami – inspirace pro instruktory v hiporehabilitaci
Kurz Úvod do hiporehabilitace – informace o kurzu a nabídka spolupráce při jeho realizaci

Kontakt pro další informace a spolupráci při inovacích v hiporehabilitaci:
Markéta Janatová, tel. 776 643 102, e-mail vzdelavani@hiporehabilitace-cr.com

Hiporehabilitační středisko Vladykův dvůr, z. s. je účastníkem projektu "My v tom Jihočechy nenecháme" od Jihočeského kraje 

My v tom Jihočechy nenecháme

Informace o projektu:

Poskytovatel dotace: Jihočeský kraj

Zahájení projektu: 1. 9. 2022
Ukončení projektu: 31. 1. 2023

Délka realizace: 4 měsíce

Cílem projektu bylo podpořit děti s trvalým pobytem v Jihočeském kraji a kompenzovat úhrady k zachování účasti na školních a mimoškolních aktivitách dětí a mládeže, konkrétně na Kroužcích přirozené komunikace s koňmi v rámci Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi. V rámci tohoto projektu jsme mohli podpořit čtyři děti z Jihočeského kraje.

Tímto Jihočeskému kraji děkujeme.

Kroužky přirozené komunikace s koňmi v rámci Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi

Hiporehabilitační středisko Vladykův dvůr, z. s. je účastníkem projektu České hiporehabilitační společnosti CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013320

Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a studentů

Informace o projektu:

Poskytovatel dotace: MŠMT

Operační program: Věda, výzkum, vzdělávání

Zahájení projektu: 1. 1. 2020 Ukončení projektu: 31. 12. 2022

Délka realizace: 36 měsíců

Cílem projektu ČHS je podpora neformálního vzdělávání dětí a studentů s využitím koní. Z projektu budou realizovány aktivity podporující vzdělávání pracovníků s mládeží, výměny zkušeností mezi středisky k přípravě inovovaných aktivit s účastníky vzdělávání, vzdělávací aktivity pro účastníky projektu.

Aktivity s koňmi v neformálním vzdělávání

Hiporehabilitační středisko Vladykův dvůr, z. s. je prostřednictvím MAS Pomalší účastníkem projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016072

Animoterapie v sociální praxi
při řešení problému
nezaměstnanosti na venkově

Informace o projektu:

Poskytovatel dotace: MPSV

Operační program: Zaměstnanost

Zahájení projektu: 1. 7. 2020

Ukončení projektu: 30. 6. 2022

Délka realizace: 24 měsíců

Cílem projektu je poskytnutí aktivizace pomocí zvířat, především aktivity s koňmi v rámci
hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi jako aktivizační služby pro 20 osob z cílových skupin
ohrožených sociálním vyloučením. Služby využije dalších 20 osob z těchto cílových skupin. Přínosem
hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi pro cílové skupiny je motivace,
posun sociálních znalostí a kompetencí, kognitivních funkcí, získání pracovních návyků a zodpovědného vztahu k práci. Projekt podpoří vznik komunity se společným zájmem a cílem - péče o koně a práce s koňmi a dalšími zvířaty.
Získané návyky pak přenesou do jiných oblastí života. Chceme přenést naše zkušenosti ve vzdělávání a sociální aktivizaci dětí a mládeže
i do práce s dospělými uživateli z cílových skupin znevýhodněných sociálně nebo zdravotně.

Hiporehabilitační středisko Vladykův dvůr, z. s. je prostřednictvím Fondu malých projektů v programu
Interreg V-A Rakousko-ČR účastníkem projektu KPF-01-302.

Inovace v oblasti animoterapie

Informace o projektu:

Poskytovatel dotace: Interreg V-A Rakousko-ČR

Zahájení projektu: 1. 7. 2021

Ukončení projektu: 31. 10. 2022

Délka realizace: 15 měsíců

Cílem předkládaného projektu je:
- výměna zkušeností obou organizací zabývajících se animoterapií
- práce s klienty z různých cílových skupin na společných workshopech
- tvorba instruktážního videa s novými metodami animoterpaie pro lektory animoterpaie v češtině a němčině.

Cílové skupiny:
- pracovníci obou organizací
- širší odborná veřejnost, střední a vysoké školy s výukovou oborů animoterapie AT - CZ
- klienti a jejich rodinní příslušníci, pečovatelé, asistenti pedagogů, psychologové