Vše o nás

Vladykův dvůr, z. s.

Hiporehabilitační středisko

Vladykův dvůr, z. s. je nestátní nezisková organizace, která se od roku 2007 věnuje vzdělávání dětí a mládeže s využitím alternativních metod při práci s koňmi, etologie koní a environmentální výchovy v rámci hiporehabilitace.

  • Naše stádo tvoří 14 koňských osobností, kteří pomáhají dětem nahlédnout do „ koňského světa“ a dozvědět se tak zároveň i něco o sobě samých.
  • Od roku 2009 jsme členy České hiporehabilitační společnosti a věnujeme se jednomu z oborů hiporehabilitace, Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi (HPSP). Jedná se o metodu speciální pedagogiky, sociální pedagogiky a práce, která využívá kontaktu s koněm a interakce s ním jako prostředku k motivaci, aktivizaci, výchově a vzdělávání lidí se zdravotním postižením a specifickými potřebami.
  • V současné době máme 9 koní s licencí ČHS, ostatní koně se na specializační zkoušky připravuje.
  • Od roku 2013 máme statut Střediska praktické výuky ČHS a od roku 2015 i statut Střediska doporučené hiporehabilitace ČHS.

Hiporehabilitační středisko Vladykův dvůr, z. s. je účastníkem projektu České hiporehabilitační společnosti CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013320

Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a studentů

Informace o projektu:

Poskytovatel dotace: MŠMT

Operační program: Věda, výzkum, vzdělávání

Zahájení projektu: 1. 1. 2020 Ukončení projektu: 31. 12. 2022

Délka realizace: 36 měsíců

Cílem projektu ČHS je podpora neformálního vzdělávání dětí a studentů s využitím koní. Z projektu budou realizovány aktivity podporující vzdělávání pracovníků s mládeží, výměny zkušeností mezi středisky k přípravě inovovaných aktivit s účastníky vzdělávání, vzdělávací aktivity pro účastníky projektu.

Hiporehabilitační středisko Vladykův dvůr, z. s. je prostřednictvím MAS Pomalší účastníkem projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016072

Animoterapie v sociální praxi při řešení problému
nezaměstnanosti na venkově

Informace o projektu:

Poskytovatel dotace: MPSV

Operační program: Zaměstnanost

Zahájení projektu: 1. 7. 2020 Ukončení projektu: 30. 6. 2022

Délka realizace: 24 měsíců

Cílem projektu je poskytnutí aktivizace pomocí zvířat, především aktivity s koňmi v rámci hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi jako aktivizační služby pro 20 osob z cílových skupin ohrožených sociálním vyloučením. Služby využije dalších 20 osob z těchto cílových skupin. Přínosem hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi pro cílové skupiny je motivace, posun sociálních znalostí a kompetencí, kognitivních funkcí, získání pracovních návyků a zodpovědného vztahu k práci. Projekt podpoří vznik komunity se společným zájmem a cílem - péče o koně a práce s koňmi a dalšími zvířaty.
Získané návyky pak přenesou do jiných oblastí života. Chceme přenést naše zkušenosti ve vzdělávání a sociální aktivizaci dětí a mládeže i do práce s dospělými uživateli z cílových skupin znevýhodněných sociálně nebo zdravotně.

Cíle naší organizace

Naším hlavním cílem je vzdělávání dětí a mládeže s využitím alternativních metod při práci s koňmi, etologie koní a environmentální výchovy.

  • Zaměřujeme se na hiporehabilitaci, a to především na Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi.
  • Chceme změnit pohled mladé generace, aby na koně nenahlížela jako na sportovní nářadí, ale jako na živou bytost, která má své specifické potřeby.

Cílové skupiny

Našimi cílovými skupinami jsou:

  • děti od 4 do 15 let
  • mládež od 16 do 26 let
  • dospělí z běžné populace

Do těchto skupin integrujeme osoby s mentálním postižením nebo specifickými potřebami.