Přínos pro děti 

Co naše kroužky dětem přinášejí?

Kůň je z hlediska dítěte obrovské nádherné zvíře, které je pro něj symbolem síly, rychlosti a – klamně – i odvahy.
Chce se ho dotýkat a jezdit na něm. Aby to pro něj bylo bezpečné a beze strachu, musí se toho hodně naučit.

Z čeho vycházíme?

Celý program našich kroužků jsme sestavili z výběru toho nejlepšího ze všech metod výchovy a výcviku koní na etologickém základě, které jsme dosud poznali. Tyto poznatky jsme obohatili o své zkušenosti a pokusili se je zjednodušit pro chápání dítěte.

Při sestavování programu výuky vycházíme z těchto předpokladů:

 • Kůň - sociálně žijící zvíře
  Kůň jako sociálně žijící zvíře je schopen komunikovat s člověkem, ale je na člověku, aby se naučil jeho komunikační systém.
 • Neverbální komunikace
  Kůň komunikuje neverbálně a principy této komunikace jsou vlastní i člověku, jen si je běžně neuvědomuje.
 • Bez respektu není bezpečí
  Kůň je velké zvíře – nerespektuje-li člověka jako tvora na vyšším stupni v hierarchii, může být kontakt s ním pro člověka nebezpečný.
 • Dát na výběr
  Poskytujeme-li koni možnost „rozhodovat se“ jestli poslechne, jeho poslušnost je pak trvalejší a není potřeba omezujících pomůcek.
 • Vztah
  K tomu, aby měl člověk koně pod kontrolou, musí si s ním vytvořit vztah.
 • Spravedlivost a důslednost
  Vztah musí být postaven na principech spravedlivosti a důslednosti.

Co koně dětem přinášejí?

Učení se mezidruhové komunikaci umožňuje dětem vytvářet si nebo upevňovat žádoucí hodnotový systém.

Díky principům přirozené komunikace se děti naučí:

 • že k tomu, aby člověk mohl něco dostat, musí umět i dávat
 • že vytváření prospěšného vztahu s jiným jedincem stojí námahu
 • že – aby byl vztah prospěšný – musí být postaven na principech spravedlivosti

Postavení do role „vůdčího koně“ rozvíjí v dítěti:

 • sebevědomí
 • samostatnost
 • zodpovědnost vůči ostatním i sobě

Práce s koněm může pomoci dětem pochopit a snáze přijmout požadavky dospělých, protože ony samy se stávají zodpovědnými za jiného tvora a povinnosti z toho vyplývající jsou schopny plnit jen tehdy, vyžadují-li na podřízeném tvorovi poslušnost.

Naučí se:

 • že daná pravidla mají smysl a je třeba je dodržovat
 • že důslednost je nezbytná

Začlenění do party dětí se společnými zájmy, ale i do koňského stáda v dětech podporuje:

 • schopnost spolupráce
 • toleranci

Díky neustálému kontaktu s koněm po celou dobu trvání lekce je dítě nuceno dlouhodobě se soustředit na jeden objekt – koně.

 • Cvičí tak svou schopnost koncentrace.

(Rozptýlení pozornosti se okamžitě vymstí neposlušností koně.)

Prací s koněm ze země (nejlépe ve volnosti), děti zdokonalují:

 • svou schopnost empatie
 • pozorovací schopnosti

(bez rozvinutých pozorovacích schopností a silného vcítění se do emocionálního stavu koně, by nedokázaly správně rozkódovat všechny jemnosti jeho neverbálních projevů.)

Po fyzické stránce – díky specifické náročnosti práce s koněm ze země a jízdě na koni je rozvíjena:

 • koordinace pohybů celého těla
 • smysl pro rytmus
  jak automaticky – při jízdě na koni, tak vědomě – dobrý vůdčí kůň (tedy i my) musí totiž všechny činnosti provádět v rytmu, jinak by na sebe prozradil svou nejistotu nebo ji vzbudil u koně