Jak naše kroužky probíhají?

Pro koho kroužky jsou?

Náš kroužek je koncipován pro děti z běžné populace bez specifikovaných nároků na fyzické nebo psychické schopnosti nebo zkušenosti s koňmi a do jejich skupin jsou někdy integrovány děti se zdravotním postižením.

Kroužek přirozené komunikace s koňmi

Přirozená komunikace s koňmi je specifický přístup ke koním, který se snaží  o co nejpřirozenější způsob jejich výchovy, výcviku, ale i využívání. Její metody jsou založené na vzájemné důvěře a respektu mezi člověkem a koněm.

Učíme děti vnímat koně jako živé tvory se svými fyzickými i psychickými potřebami a ne jako cvičební náčiní, na které se nasadí sedlo a jede se.

Kroužek má tři základní části:

Práce ze země

Při tzv. "práci ze země" si s koňmi hrajeme a učíme se nejen rozumět jejich řeči těla, ale i mluvit jejich "jazykem". Pak nepotřebujeme ani ohlávku a vodítko, aby nás kůň poslouchal a následoval nás kamkoli. Této části kroužku věnujeme obvykle cca polovinu času a patří sem i péče o koně jako třeba čištění nebo nakrmení jádrem. Nejdůležitější je ale zvládnout základy tzv. "přirozené komunikace s koněm". Vše, co se při této "práci" naučíme, využijeme i při jízdě na koni.

Práce ze sedla

Jezdíme na provazových ohlávkách - bez železa v koňské hubě - proto je pro nás velmi důležité umět vyvážit důvěru s respektem. A to se nejlépe naučíme "prací ze země", která je velmi důležitou součástí celého kroužku. V jezdecké části kroužku věnujeme obvykle druhou polovinu času a jejím cílem je zvládnout klidně a sebevědomě vést koně ve všech chodech a dokázat při tom  uvolněně sedět v rovnováze a nerušit koně v pohybu - tzv. "splynout" s jeho pohybem. Nesměřujeme k žádnému druhu jezdeckého sportu, ale k tomu, aby si děti čas se "svým" koněm užily a zároveň se naučily respektovat jej jako živého tvora s vlastními potřebami. Ideálně pak mezi dítětem a koněm vzniká oboustranně prospěšné partnerství.
 

Teorie

Teorii dopředu neplánujeme, protože příroda a počasí nám tyto lekce zcela přirozeně v průběhu roku nabídnou. Pracujeme s dětmi s ohledem na jejich věk a schopnosti s odbornou literaturou o koních, pracovními listy a videi. V těchto lekcích se budeme „prokousávat“ výběrem těch nejdůležitějších informací z oblasti etologie koní a jejich chovu a výcviku, bez kterých bychom své dovednosti při práci s koněm ze země i ze sedla těžko posunuli na vyšší úroveň. Skrze teoretické informace děti lépe porozumí etologii koní a učí se vnímat šíři celé problematiky i její přesah do dalších oblastí života.

Předchozí zkušenosti dětí s koňmi

Co se týče předchozích zkušeností dětí s koňmi – zdá se nám výhodnější – má-li dítě s koňmi zkušenosti minimální nebo dokonce žádné. Postupy při přirozené komunikaci jsou natolik odlišné od konvenčního zacházení s koňmi, se kterým se děti obvykle setkávají, že v počátečních lekcích se všichni bez ohledu na zkušenosti dostávají na stejnou úroveň a mírný rozdíl je patrný až ve schopnostech udržet rovnováhu ve vyšších chodech.

A vytváření nových návyků a způsobů myšlení je mnohem jednodušší, než napravování těch nežádoucích.

Kroužky probíhají za každého počasí

Proto prosím vybavte své děti vhodným oblečením v letních měsících i zimním chladu. V případě velké nepřízně počasí pracujeme s dětmi v klubovně a věnujeme se teoretickým tématům o koních.